تاريخچه ی بورس

تاريخچه ی بورس

 

علل پيدايش بورس و اوراق بهادار

تاريخچه ی بورس 
 
پيدايش بورس در دنيا
با دو پدیده ی شرکت های سهامی با مسئولیت محدود و
شركتهای سهامی عام مرتبط است.
از قديم الايّام بازرگانان و تجّار با ضرر و زيان و خطرات ديگر معاملاتی دست و
پنجه نرم ميكرده اند و همواره به دنبال شريكی بودند تا سود يا زيانهايشان را
تقسيم نموده و هر كس بنا به آوردۀ نقدی در سود و زيان شريك شود . شكل
تكامل يافتۀ اين فرآيند امّا به
صورت سهام عام بوده بدين معنی كه سهام را به
عموم مردم ميفروختند و معاملات خود را با سرمايه های مردم انجام ميدادند .
اوّلين كمپانی كه از اين روش استفاده نموده و در تاريخ تجارت دنيا ثبت شده
كمپانی هند شرقی بوده است .
ولی بعدها با گسترش مبادلات تجاری در اروپا و
ارتباط هر چه بيشتر مردم و صاحبان سرمايه ها،
مراكز مخصوصی تحت نام بازار
سرمايه به وجود آمدند كه سرمايه داران با متقاضيان استفاده از نقدينگی تماس
پيدا كرده و به داد و ستد ميپرداختند و پس از سير تكاملی و شيوه های نوين
معاملاتی به بازار بورس و اوراق بهادار مشهور گرديد .

 

تشكيل اوّلين بورس و اوراق بهادار در سال ۳۱۲۳

 

ميلادی روی داد .

 

در اين سال
در شهر آنورس بلژيك كه موقعيّت تجاری قابل ملاحظه ای داشت ؛ نخستين
بازار متشكّل سرمايه به وجود آمد .
رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عمليّات
تجاری و اقتصادی با انقلاب
صنعتی اروپا و شكوفائی اقتصاد تازه متحوّل شدۀ آن
قاره از كشاورزی به صنعتی همراه بوده است
 نكتۀ مهم آنست كه دقيقاً حين پا گرفتن بورس
و جهش معاملات آن و پيش از آنكه
امنيّت سرمايه گذاری افتاده به خطر و موجباتی فراهم شود كه صاحبان
پس اندازهای كوچك صنايع
نو پای اروپا را از موهبت مشاركت خود محروم
سازند ؛ دول اروپائی نظير آلمان ، انگليس و سوئيس
قوانين و مقرّراتی ناظر بر
فعّاليّت اين نهاد وضع كردند تا از هر
گونه تقلّب و تزويۀر و پايمۀال شۀدن حقۀوق
صاحبان سهام جلوگيری شود .


کلیدواژه : تاريخچه ی بورس ؛
تاريخچه ی بورس ؛