تحلیل و ارزیابی بازار کسب و کار

تحلیل و ارزیابی بازار کسب و کار   یکی از بحرانی ترین بخش های تهیه نقشه و برنامه هر کسب و کاری تحلیل و ارزیابی بازار است. این بدان معناست که قبل از تهیه برنامه کاری باید یک ارزیابی صحیح ادامه مطلب تحلیل و ارزیابی بازار کسب و کار