چگونه کسب و کاری را که رو به ورشکستگی است نجات دهیم

چگونه کسب و کاری را که رو به ورشکستگی است نجات دهیم   در بیست سال گذشته من نفر اول یا دوم ۴ کمپانی بوده ام که نیاز به بازسازی اساسی داشته اند. مهارتی که برای نجات یک کمپانی از ادامه مطلب چگونه کسب و کاری را که رو به ورشکستگی است نجات دهیم