آیا ایده استارتاپی خود را اجرایی کنم یا نه

آیا ایده استارتاپی خود را اجرایی کنم یا نه   یک استارتاپ در جهت حل یک مشکل و یا در نتیجه ظهور یک نیاز جدید، توسط شخصی که این نیاز و مشکل را تشخیص داده و نحوه برخورد با آن ادامه مطلب آیا ایده استارتاپی خود را اجرایی کنم یا نه