بایگانی

بایگانی مهر

مسیر شغلی

۹ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

مسیر شغلی

مسیر شغلی

از قبل، آن چه را که میخواهید بگویید
و چگونگی بیان آن را مشخص کنید.
 
به اهداف کاریتان نایل شوید و از طریق توسعه ی شخصی بیاموزید.
 
درباره ی کسی که ممکن است به عنوان مربیتان آماده باشد، بیندیشید.
 
فعالیتهایی را که مناسب روش فراگیریتان است،
شناسایی کنید.
 
دوره های آرام کاری را با خواندن یک کتاب مدیریتی یا
خودآموز، جذاب و هیجان انگیز کنید.
 
درباره ی روشهای لحاظ کردن توسعه ی فردی
در برنامه شغلیتان بیندیشید.
 

بدانید که برای آموختن مهارتهای جدید،

هرگز دیر نیست.

 
مهارتهای خود را در رابطه با رایانه،
به روز نگه دارید. در جستوجوی دوره های آموزشی در
محیط کار باشید.
 
از عقب نگهداشته شدن به واسطه
ی ترس از گمنامی اجتناب کنید.
 
اطمینان حاصل کنید که همه ی اعضای گروه،
فرصتی برای مشارکت دارند.
 

 از قبل برای کسب اطمینان از وقوع کامل

بحث و گفت وگو در گروه آماده باشید.
 
در مورد موضوع های بسیاری با گروهتان
بحث و گفت وگو کنید.
 
اطمینان حاصل کنید که همه ی اعضا
از تحمل و احترام متناسبی برخوردارند.
 
از تغییر شرایط بیرونی موثر برخودتان آگاه باشید.
 
توجه کنید که بحران میتواند نشانه ی
یک نقطه تغییر باشد.
 
یک رویکرد آرام را برای کمک به تضعیف وضعیت دشوار به کار بگیرید.
 
از افرادی که برای آن ها احترام
قائل هستید، برای نیل به نقطه نظرات مهم در
موفقیت شغلی استفاده کنید.
 
تغییر را پیش بینی کنید تا بتوانید چگونگی اداره کردن آن
برنامه ریزی کنید.
 
از کسانی که تجربه ی موفقیت پس از شکست را داشته اند، تأثیر بپذیرید.
 
برای آینده برای آن که فرصت های بهتری داشته باشید،
در خودتان قدرت تغییر ایجاد کنید.
 

دیدگاه خود را با کار کردن در بخش

های مختلف یک سازمان تغییر دهید.
 
 مواجهه با یک مسؤولیت فوق العاده را در
نظر بگیرید، زیرا ممکن است علایق و پاداشهای جدید را
به ارمغان بیاورد.


کلمات کلیدی : مسیر شغلی

مسیر شغلی

مسیر شغلی

مسیر شغلی