بایگانی

بایگانی مهر

نکات مهم در مدیریت مسیر شغلی

۸ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

نکات مهم در مدیریت مسیر شغلی

نکات مهم در مدیریت مسیر شغلی

به دیگران علاقه نشان دهید تا تعادل، یک طرفه نباشد.
از گردهمایی های اجتماعی برای ملاقات آشنایان جدید
و توسعه شبکه ی آشنایان استفاده کنید.
 
 به خاطر داشته باشید که همه ی یافته های شغلی،
یک فرایند تکامل تدریجی هستند.

در مورد نوع سازمانی که در ده سال آینده

میخواهید در آن جا باشید، بیندیشید.

 قبل از داشتن یک مصاحبه ی شغلی،
آن را به طور ذهنی تمرین کنید.
 
 اشتیاقتان را در یک مصاحبه نشان دهید،
حتی اگر هنوز درباره ی شغل مطمئن نیستید.
 
سابقه ای از تمام درخواست هاو مصاحبه شغلیتان داشته باشید.
 
اگر به پیگیری درخواست شغلیتان تمایل ندارید
به شرکت مربوطه اعلام کنید.
 
از شبکه کاریتان برای هدایت خود
به سوی مشتریان بالقوه ی جدید، استفاده کنید.
 
خانواده تان را در توسعه ی برنامه هایتان مشارکت دهید.
 
سرمایه گذاری مالی اولیه تان را محدود کنید
و در هزینه های کارهای اقدامی صرفه جویی کنید.
 

به خاطر احتمال بروز مشکل، سه تا شش ماه حقوق (درآمد) خود را

پس انداز کنید.

 
در صورت ثبت داده های شغلیتان در یک فایل رایانه ای،
آن را نزد خود نگه دارید.
 
از درک و تجربه های دیگران در مورد رویدادهای کاری آگاه شوید.
 
همیشه سعی کنید که بازنگری های کاری را
با بازنگری های زندگی، ترکیب کنید.
 
از خودتان به طور سازنده و مفید انتقاد
کنید و در تقدیر از خویشتن، گشاده دست باشید.
 
اهداف چالشی و جدید را در هر برنامه ی شغلی منظور کنید.
 
بدانید که صرف کار کردن نیازهای
تان را برآورده نخواهد ساخت
 
درباره ی برنامه ی شغلیتان،
با خانواده یا دوستان گفت وگو کنید.
 
چشم انداز توسعه ی آتی خود را با کارفرمایتان بررسی کنید.
 
درباره ی مشکلات قبلی خود صادق باشید،
اما بر روی چگونگی برخورد با آن ها
تمرکز کنید.


کلمات کلیدی : نکات مهم در مدیریت مسیر شغلی

نکات مهم در مدیریت مسیر شغلی

نکات مهم در مدیریت مسیر شغلی