بایگانی

بایگانی مهر

نکات مهم مسیر شغلی

۷ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

نکات مهم مسیر شغلی

نکات مهم مسیر شغلی

تلاش برای متفاوت ساختن مسائل را به صورت عادت درآورید تا جزیی از
تان شود. های رفتاری ویژگی
شکاف ها را در زندگیتان شناسایی
و سعی به یافتن روشهای جدید برای پر کردن آنها کنید.
 
تغییر، واقعیت زندگی است،
از این رو اطمینان حاصل کنید که برای
آن ریزی می برنامه کنید.
 
قبل از آسیب وارد شدن به روحیه تان،
شغلی که رضایت شما را فراهم نمیکند،
ترک کنید.
 

جنبه های مثبت آخرین شغل تان را برای بحث و گفت

وگو در یک مصاحبه بیابید.

از افرادی که برای آن
ها احترام قائل هستید،
برای رسیدن به نقطه نظرات مهم در
موفقیت شغلی استفاده کنید.
درباره ی چگونگی تصویر و ترسیم یک ظاهر مناسب
به شغلی که می خواهید آن
را ترک کنید، بیندیشید.
فهرستی از خواسته
های موردنظرتان از یک شغل را تهیه کنید،
سپس دستیابی به آنها را نشانه بروید.
به غرایز خود اعتماد کنید، نخستین احساسات
تان درباره ی یک مسأله چیست؟
قبل از استعفا، منتظر تایید کتبی برای شغل پیشنهادی
باشید.
ارزیابی کنید که آیا فضای کاری یک سازمان مناسب روحیه
تان هست؟
قبل از تصمیم گیری شغلی
به سنجیدن عوامل محسوس و نامحسوس مبادرت ورزید.

 

آموختن از ناکامی،
می تواند به اندازه ی
فراگیری از موفقیت سودمند باشد.
همیشه آمادگی لازم را برای درخواست حمایت از همکاران و به طور متقابل
حمایت لازم از آن
ها را داشته باشید.
اگر تمایل به لذت بردن از بازنشستگی راحت و آسوده دارید،
برنامه ریزی زودهنگام انجام دهید.
بررسی کنید که اهداف شغلی
و زندگیتان با هم هماهنگ هستند یا خیر؟
برنامه ریزی شغلی های از مهارتتان برای
کمک و ترغیب دیگران استفاده کنید.
توسعه ی کارکنان و خودتان باعث بهبود اثر بخشی در شغل خواهد شد.
برای ترغیب تیمتان به موفقیت
های شغلی، به کار خوب پاداش دهید و نوآوری
را جشن بگیرید.

 کلمات :نکات مهم مسیر شغلی

نکات مهم مسیر شغلی
نکات مهم مسیر شغلی
نکات مهم مسیر شغلی