بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘آموزش های لازم جهت کسب درآمد’

آموزش تصویری زدن کپچا

۶ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

آموزش تصویری زدن کپچا

 

درعکس های زیرنحوه ی زدن کپاچا وتوضیحات لازم قرارداده شد:

۱.قسمت text یاجعبه ی نوشتن روببینید که نوشته شده input your wallet id یعنی آدرس بیت کوین راواردکنید.

(شماره حساب کیف پولتون دربلاک چین )

آموزش تصویری زدن کپچا

۲.سپس طبق شکل زیر برروی مربع کلیک کنید:

آموزش تصویری زدن کپچا

۳.شکل زیرظاهرمیشود وازشمامیخوادمواردی که درمثالش گفته شده راپیداکنیدوعلامت بزنید(بررویشان کلیک کنید)

برای مثال شکل زیرگفته شده برروی تابلوهای خیابانی کلیک شود.

آموزش تصویری زدن کپچا

وبعدهم که گزینه هایی مثل claim    submit  get rewards  get bitcoin , …..  ظاهرمیشه

که باکلیک بیت کوین شمابه حساب موقت واریزشده وبه مقداری خاصی که رسید

به حساب اصلی بیت کوین خودکارمنتقل میشه

برخی سایت هاعلاوه برحل کپچا ،آنتی بات نیزدارن تامطمئن بشن کاربرواقعیست

وسایت موردسوء استفاده ربات نویسان قرارنگرفته.

همیشه طبق دستورالعمل سایت فعالیت کنید.

مثال ۱:

درشکل زیر گفته شده اعداد ۸ و۶ و۱ به ترتیب زده بشه

A

پس به ترتیب زده میشه مثل شکل زیر:

A

مثال ۲ :

A2

اعدادبه ترتیب  ۴ و۸ و ۱ (۰ به توان ۳ برابر ۱ میشه ) و۳ و۵ بایدپیدابشه وزده بشه.

مثال ۳:

A3

کلمات به ترتیب نوشته شده پیدابشه وکلیک یا دابل کلیک بررویشان انجام بشه

آموزش تصویری زدن کپچا