بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘تعبیر خواب’

تعبیر خواب ابر

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ابر

 

تعبیر خواب ابر

 

تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

 

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند

و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش

و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم

یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم

و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد

یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد،

یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد

که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.

از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است.

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد.

اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است

و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد.

ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد

که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد

از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است.

ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است.

ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است.

ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است

که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

 

حضرت دانيال گويد:

 

ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود.

اول:

ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر يك تعبير بخصوص است.

اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد،

دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد

و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد.

اگر بيند كه در زير ابر زرد بود، دليل كه بيمار شود و بعضي ازمعبران گفته اند:

زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد.

اگر بيند كه در زير ابر سرخ بود، دليل كه بر محنت و بلاگرفتار شود،

زيرا كه خداي غزوجل به هر قومي كه عذاب فرستادي، نخست ابر …

سرخ بر فراز آن ظاهر شدي.

اگر بيند كه بر فزار ابر سبز، راست بايستد، دليل كه به قدر آن،

فرمانروائي يابد. اگر بيند كه ابر بر سر وي مي گذشت،

دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد، صحبت افتد

و مرادش از وي حاصل شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

 

اگر بيند كه ابر را جمع كرد يابرداشت و بخورد، دليل است

كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 

ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود.

اول: حكمت، دوم: رياست، سوم: پادشاهي، چهارم: رحمت،

پنجم: پرهيزكاري، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

 

اسماعيل بن اشعث گويد:

 

ابر سياه به خواب، دليل بيم و ترس و سختي بود

و ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود.

و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند، كه به تازي آن را سفيح خوانند،

ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

 

اگر ببيند ابر در هوا حرکت مي کند و جا به جا مي شود ،

تعبير چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پيدا مي کند ،

اگر خواب بين اين رويا پادشاه و اميري باشد

سفيران و جبر آوراني به اکناف کشور خود مي فرستد

اگر ببيند ابر را در آسمان گرفت و به زمين آورد ،

کارش رونق مي گيرد و صاحب مقام و منزلت مي شود

اگر ببيند ابر بر او سايه انداخته است ،

در آن سال خير و برکت و نعمت فراوان بر او مي رسد

اگر ببيند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ،

تعبير آن کسب علم و فضل فراوان است

به آن اندازه که هيچکس را ياراي برابري با او نباشد

اگر ببيند سراسر عالم را ابر بي باران پوشاند ،

خواب خوش طالعي نيست و تعبير نيکويي ندارد

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

 

اگر ببيند پاره هاي ابر را جمع کرد و خورد ،

ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد

و در علم و دانش يگانه مي شود

 

جابر مغربي گويد:

 

اگر بيند كه ابر را مي خورد، دليل است معيشت او از حكمت بود.

اگر بيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جائي گسترده بود،

دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار.

پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند، عذاب حق تعالي نزديكتر بود.

اگر با ابر باران بيند، دليل بر رحمت و خيرات كند.

اگر بيند كه از ابر باران همي خورد، دليل است كه به قدر آن

وي را رحمت و نيكوئي رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود،

دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود.

اگر بارعد و برق بيند، اين عذاب ها سخت تر بود،

اگر با برق صاعقه بيند، عذاب سخت تر بود.

اگر بيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است،

دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي.

 

آنلي بيتون میگويد:

 

۱ـ اگر خواب ببينيد آسمان پوشيده از ابرهاي سياه و تيره است ،

علامت آن است كه به خاطر اداره بد زندگي بدبخت خواهيد شد.

۲ـ اگر خواب ببينيد از ميان ابرهاي سفيد ،

خورشيد پرتوافشاني مي كند ،

علامت آن است كه پس از كشيدن سختيها

به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت.

۳ـ اگر خواب ببينيد از ميان ابرها ستارگان مي درخشند ،

نشانة آن است كه لذتهايي زودگذر و پيشرفتي اندك نصيب شما خواهد شد.کلمات کلیدی :تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر ، تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

ابر

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک

Categories: تعبیر خواب Tags: